پاکت B4 درب روی طول

پاکت B4 درب روی طول

سایز پاکت 27 در 36 سانت درب 8 سانتیمتر
E2002