news

1

انتخاب و دانلود

ابتدا فایل محصول (قالب) مورد نظر چاپی را بر اساس فرمت درخواستی دانلود می نمایید .

news

2

طراحی و اجرا

پس از دانلود قالب طراحی گرافیکی خود را براساس (راهنمایی طراحی و چاپ با کیفیت ) آغاز می کنید

news

3

ارسال به چاپخانه

پس از طراحی گرافیک بر اساس قالب های شبکه چاپ و چک نهایی فایل آماده چاپ را جهت ارسال به چاپخانه ارسال می نمایید .