جدول سایز سربرگ و یادداشت


ردیف نام محصول ابعاد و سایز دانلود
1 قالب آماده سربرگ A4

سایز استاندارد سربرگ و تراکت: 21 در 29.7 سانتیمتر
S 6006

PDF
2 قالب آماده سربرگ A5

سایز استاندارد سربرگ و تراکت: 21 در 14.8 سانتیمتر
S 6005

PDF
3 قالب آماده سربرگ A6

سایز استاندارد سربرگ و تراکت: 10.5 در 14.8 سانتیمتر
S 6008

PDF