جدول سایز سربرگ و یادداشت


ردیف نام محصول ابعاد و سایز دانلود
1 قالب اماده سربرگ a4

اندازه استاندارد سربرگ 21 * 29.7
S 6006

PDF
2 قالب اندازه سربرگ a5

سایز استاندارد تراکت 21 در 14.5 سانتیمتر
S 6005

PDF
3 قالب اندازه سربرگ a6

سایز استاندارد یادداشت 10.5 در 14.5 سانتیمتر
S 6008

PDF