تگ و آویز پرفراژ دار

تگ و آویز پرفراژ دار

سایز: 7 در 2.5 سانتی متر

کد قالب: L1328