تگ و آویز دایره کوچک

تگ و آویز دایره کوچک

سایز: قطر 5 سانتی متر

کد قالب: L1235