تگ و آویز دایره

تگ و آویز دایره

سایز: قطر 14.8 سانتی متر

کد قالب: L1170