قالب و گسترده ساک دستی لندسکیپ B4

قالب و گسترده ساک دستی لندسکیپ B4

سایز بگ 37 در 25 در عطف 9.5 سانتی متر
SH 3018