قالب و گسترده طرح ساک دستی

قالب و گسترده طرح ساک دستی

اندازه بگ 16 در 15 در عطف 9.5 سانتی متر
SH 3016