پاکت A4 درب روی عرض

پاکت A4 درب روی عرض

سایز پاکت 23 در 31 ، درب 2 سانتیمتر (ساده)
E2000