قالب و گسترده ساک دستی مربع بزرگ

قالب و گسترده ساک دستی مربع بزرگ

سایز ساک دستی 36 در 36.5 در عطف 12 سانتی متر
SH 3015