قالب و گسترده ساک دستی ایستاده B4

قالب و گسترده ساک دستی ایستاده B4

ابعاد گسترده شاپینگ بگ 33 در 23 در عطف 9 سانتی متر
SH 3012