اندازه و گسترده ساک دستی ایستاده

اندازه و گسترده ساک دستی ایستاده

سایز بگ 23 در 33 در عطف 9 سانتی متر
SH 3006