قالب و گسترده ساک دستی لندسکیپ

قالب و گسترده ساک دستی لندسکیپ

ابعاد ساک دستی 48 در 41 در عطف 12.5 سانتی متر
SH 3003