قالب و گسترده ساک دستی لندسکیپ

قالب و گسترده ساک دستی لندسکیپ

اندازه شاپینگ بگ 53 در 34 در عطف 14 سانتی متر
SH 3001