پاکت A3 درب روی عرض

پاکت A3 درب روی عرض

سایز پاکت 31.5 در 43 ، درب 3 سانتیمتر
E2051