ابعاد و قالب پوستر

ابعاد و قالب پوستر

ابعاد استاندارد 60 در45 سانتیمتر
P-002