اندازه کارت ویزیت سایز کوچک

اندازه کارت ویزیت سایز کوچک

ابعاد 8.5 در 4.8
V-1002