اندازه کارت ویزیت سایز بزرگ

اندازه کارت ویزیت سایز بزرگ

ابعاد 9 در 6
V-1000