تگ و آویز الماسی

تگ و آویز الماسی

تگ و آویز الماسی ابعاد 6 در 5.3 و 5 در 4.4 سانتیمتر

کد قالب T054