پاکت A4 درب روی عرض

پاکت A4 درب روی عرض

سایز پاکت 23 در 31 ، درب 4 سانتیمتر (چسب بغل)
E2009