پاکت آزمایشگاهی

پاکت آزمایشگاهی

پاکت آزمایشگاهی ، سایز 15.8 در 21.5 سانتیمتر

E3052