تگ و آویز باریک

تگ و آویز باریک

سایز: 2 در 11.2 و 2 در 7 سانتی متر

T011