قالب فاکتور رسمی

قالب فاکتور رسمی

اندازه استاندارد فاکتور a4
i 1001