اندازه پوستر A3

اندازه پوستر A3

اندازه استاندارد پوستر 29 در 42 سانتیمتر
P-003