قالب سایز پوستر

قالب سایز پوستر

سایز استاندارد 50 در 70 سانتیمتر
P-001